Deltid

Notater 570251
Hvad skal man være opmærksom på, når man overvejer at søge nedsat tid?

Krav og frister

Man har intet krav på at få bevilget nedsat tid. Det er suverænt skolelederens afgørelse. Man må imidlertid kunne forvente, at der er tydelige frister for, hvornår man skal indgive sit ønske, og for hvornår man kan forvente at få et svar på, om ønsket er blevet imødekommet. Husk endelig på, at man kun bør søge nedsat tid for et år ad gangen, da man dermed er ligestillet med kollegerne, hvis man året efter ønsker at komme på fuld tid igen.     

Løn

En lang række – og de største – af de enkelte løndele bliver automatisk nedsat procentvis. Men der er mindre undtagelser: ulempegodtgørelsen, det særlige tillæg og diverse tillæg for uddannelse samt tillæg til TR og andre repræsentanter.

Undervisningstillægget bliver også nedsat, men ikke nødvendigvis præcis med samme procentsats. Det kommer an på, om man forholdsmæssigt underviser mere eller mindre. Dette tillæg kan i øvrigt også svinge fra år til år, selvom man har samme beskæftigelsesgrad.

Konsekvenser for undervisningstimetallet

I Rødovre er der aftalt hvilke konskvenser, der er for undervisningstimetallet mv. Det står i vores lokale aftale § 6:
"For deltidsansatte og ansatte med aldersreduktion nedsættes undervisningstiden samt forberedelsestiden , øvrige opgaver, pausetid mv. forholdmæssigt (780/750/800 for lærere og 805 for børnehaveklasseledere). Fravigelser sker kun efter aftale med den enkelte lærer/børnehaveklasseleder og dennes tillidsrepræsentant.

En fridag om ugen

Kredsen bliver ofte spurgt, om 20-25 % nedsættelse af arbejdstiden giver ret til en fridag. Svaret er nej, det giver ikke automatisk ret; derimod er det god arbejdsgiverpolitik at imødekomme sådanne ønsker, hvis det er muligt. Tilsvarende for ønsker om tidlige eller sene mødetidspunkter på bestemte dage. Det bedste er at drøfte det med sin leder, så forventningerne er afstemt, inden man tager beslutningen.

Sørg for at have skriftlige aftaler med din skoleleder, hvis I aftaler fx. en fast fridag. 

Pension

For overenskomstansatte udgør pensionsbidraget en procentandel af lønnen, så jo mindre løn, jo mindre pensionsindbetaling. Næsten al løn er pensionsgivende i Rødovre, så der skelnes mellem de forskellige løndele. Pensionen vil til sin tid bl.a. afhænge af, hvor meget, der er indbetalt, og hvornår. Jo yngre man er, jo mere betyder renterne. Spørg eventuelt Lærernes Pension: https://www.lppension.dk

For tjenestemænd gælder, at man ved fuld tid optjener et fuldt pensionsår pr. år og ved fx nedsat tid til 75 %, så optjener man 75 % af et pensionsår pr. år. Når man skal pensioneres, rundes ned til hele pensionsår.

Optjening af ferie

På nedsat tid har man samme antal feriedage med løn som på fuld tid, men til den nedsatte løn. Det gælder også det år, man går ned i tid.

Efterløn

Det kan få konsekvenser for efterlønnen at gå ned i tid. Vi anbefaler, at man altid henvender sig til Lærernes A-kasse (dlf/a), hvis man indbetaler til efterlønsordningen: http://www.dlfa.dk/

Dagpenge ved ledighed

Det kan få konsekvenser for dagpengeretten at gå ned i tid. Vær især opmærksom på forskellen på at være fuldtidsforsikret og deltidsforsikret. Spørg Lærernes A-Kasse: http://www.dlfa.dk/

Skat

Mindre løn medfører et mindre skattebidrag. Hvor meget mindre? Spørg SKAT: https://www.skat.dk/

Andre forhold – en advarsel

Hvis man pga. sygdom eller pres i jobbet bliver rådgivet til at gå ned i tid, så gør det aldrig uden forudgående rådgivning og grundig overvejelse. For det første kan der muligvis være alternativer, for det andet kan det have konsekvenser ud over lønnedgang. Spørg din TR eller på kredskontoret.

 Som det kan læses af ovenstående, kan vi ikke rådgive om overenskomstpensions-, a-kasse- eller skattespørgsmål.

 Har du yderligere spørgsmål så gå til din TR eller kontakt eventuelt kredskontoret.